Skip to content
Home » ผลงานที่ผ่านมา » One City Centre (OCC)

One City Centre (OCC)

    ชื่อโครงการ :  วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (โอซีซี)

    สถานที่ : เพลินจิต, เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

    ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด