Skip to content
Home » ผลงานที่ผ่านมา » ibis Bangkok Impact Hotel

ibis Bangkok Impact Hotel

    ชื่อโครงการ : ไอบิส แบงคอก อิมแพค 
    สถานที่ : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
    ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด